П`ятниця, 14.08.2020, 06:17,

Сайт РМО вчителів початкових класів Саксаганського району м. Кривого Рогу
Особистий кабінет
Пропонуємо...
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Нас відвідали

Презентації

Головна » Кабінет вчителя » Інфоцентр » Творча група-для вчителів

Організація навчально – виховного процесу у 4 класі на 2015 – 2016 навчальний рік (ІІ семестр)
03.01.2016, 16:44

Планування по предметах на ІІ семестр

Укр.мова ( рос. мова в російськомовних школах)(мова навчання)

 

Аудіювання (наприкінці семестру) - 6 запитань з трьома варіантами відповіді на кожне.
У 4 класі за кожну правильну відповідь на запитання учень одержує 2 бали

 • *(Тема уроку згідно з календарним планом].  Контрольна робота:  аудіювання. Автор. «Назва твору»

 

    Усний твір : будує самостійне зв’язне висловлювання (усний твір типу розповіді, опису або міркування) – за спостереженнями в навколишньому, ілюстрацією, поданим зачином або кінцівкою, за опорними словами, за поданим або колективно складеним планом (час звучання до 3 хвилин); використовує виражальні засоби мови; виражає своє ставлення до висловлюваного;

 

 • *(Тема уроку згідно з календарним планом].  Контрольна  робота:  усний твір (одна оцінка без дати) (записується у зміст декількох уроків)

   Мовна тема (2 раза на семестр) - Для перевірки пропонуються завдання двох типів: 1)  завдання, які передбачають вибір одного із запропонованих варіантів відповіді; 2) завдання, що передбачають виконання без опори на запропоновані варіанти відповіді (самостійне утворення форм слова, добір слів за певною ознакою, побудову речень тощо).

У 3-4 кл. класі учням пропонується вісім завдань: чотири завдання першого типу (з трьома варіантами відповіді на кожне) і чотири - другого типу. У 3-4 кл. завдання І типу оцінюється одним балом, ІІ типу – двома.( Якщо виконане частково – 1 бал)

 •  Контрольна  робота з мовної теми «Назва теми»

 

  Диктант - (2 раза на семестр), 70-90  слів

 • Контрольна  робота: диктант

    

  Списування на кінець кожного семестру. 70-90  слів. За списаний текст – дві оцінки: за грамотність ( критерії диктанту), за графічні навички – форма, розмір, нахил, поєднання літер, оформлення роботи і швидкість письма: 4 клас – 36-45 зн./хв.

 • Контрольна  робота: списування

 

  Письмовий твір складає самостійне письмове висловлювання (60-80 слів) типу розповіді, опису, міркування на добре знайомі учням теми: за прочитаним твором, епізодом з переглянутого фільму, ситуацією з життя класу, родини і т. ін.; використовує виражальні засоби мови; записує свою думку про предмет висловлювання;

Оцінювання змісту зв’язного висловлювання здійснюється за критеріями  наказу № 1222.

 • Контрольна  робота: письмовий твір

  Перевірка автоматизованих навичок ( словникові слова) – наприкінці семестру. Записуються в тему уроку . Оцінки виносяться без дати після проведеного уроку.

 • *(Тема уроку згідно з календарним планом].  Контрольна  робота:  словниковий диктант

 

ДПА  Підсумкова контрольна  робота. Державна підсумкова атестація.

Загальна кількість перевірок: ІІ семестр – 9(10).

Звертаємо увагу, що в новій редакції програми з української мови вилучено такі теми, як: складне речення, правопис іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини, І і ІІ дієвідміни дієслова, особові закінчення дієслів І і ІІ дієвідмін. (Лист МОН № 1/9-380 від 10.08.15 року «Щодо методичних рекомендацій для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»)

 

 

 

 

Українське (російське) читання(мова навчання)

• навичка читання вголос і мовчки;

• розуміння прочитаного;

• уміння виразно читати;

• досвід читацької діяльності учнів (елементарна обізнаність з колом дитячого читання, практичне засвоєння літературознавчих понять, уміння працювати з текстами різних жанрів, уміння переказувати зміст прочитаного твору (3-4 класи), уміння самостійно працювати з дитячою книжкою, довідковою літературою).

 

Читання вголос: 90-95 сл/хв.

Менший і більший числові показники для кожного класу є нормативними. Вони відповідають критеріям найвищого рівня, якщо учень повноцінно оволодів іншими якостями читання, співвідносними з цим рівнем.

 • Тема уроку згідно з календарним планом. Контроль навички читання вголос*. Автор. «Назва твору»

Читання мовчки : 130-150 сл/хв і більше

Менше число слів у кожному із зазначених показників визначає обов’язковий рівень, досягнення якого впливає на оцінювання; більше число вказує на бажаний (перспективний) результат розвитку читацького уміння і використовується не для оцінювання, а переважно для самоконтролю і самооцінки учнів.

 • Контроль навички читання мовчки (технічна сторона і розуміння тексту). Автор «Назва твору»

 

         Вивчення напам'ять Навчальною програмою з читання передбачено вивчення напам'ять відповідної кількості творів: 4 клас –8 віршів, 2  уривка прозових творів . Результати цього виду перевірки фіксуються на лівій сторінці класного журналу (без дати) окремою колонкою «Напам’ять» після дати, коли цей твір було задано.

 

У 4 класі провідне місце у сприйманні й засвоєнні навчального матеріалу належить читанню мовчки. У роботі з текстом збільшується питома вага вправ і завдань на розвиток смислової сторони читання. У змістовій лінії «Формування і розвиток навички читання» визначаються  особливості роботи над формуванням повноцінної навички читання вголос. Зростає рівень самостійності учнів у виборі та правильному застосуванні засобів інтонаційної виразності.У наступних лініях програми визначено зміст роботи над навчанням учнів усвідомлено сприймати художній твір з урахуванням його жанрових особливостей, формуванням уваги у дітей до засобів створення художніх образів (епітетів, порівнянь, метафор, повторів, гіпербол), емоційно-оцінного ставлення до прочитаного, загальнонавчальних умінь і навичок. Звертається увага на виявлення авторської позиції щодо зображеного, самовираження дітей через творчу діяльність у зв’язку з прочитаним і самостійний вибір, читання й усвідомлення дитячої книжки

УКРАЇНСЬКА МОВА І МОВИ НАЦІОНАЛЬНХ МЕНШИН
як мови вивчення

  Аудіювання (2 рази на рік, наприкінці семестру) 230-300 слів. У 4 класі пропонується 6 запитань, з трьома варіантами відповідей

  Усний твір на задану тему  5-7 речень

  Читання вголос 65-80 сл/хв. У 3-4 класах доцільно здійснювати поточну перевірку вмінь учнів читати вголос у міру швидко, плавно, з дотриманням орфоепічних, фонологічних та інтонаційних норм, логічних пауз, з орієнтацією на слухачів; розуміти прочитане. Протягом семестру виводиться середній бал як результат поточного оцінювання за читання вголос. Середній бал виставляється в окремій колонці журналу, не позначеній датою. 

  Читання мовчки 120-180 сл/хв.. Розуміння прочитаного виявляють за допомогою завдань тестового характеру – учням пропонують 6 запитань за текстом з 3 варіантами відповідей для вибору. Запитання стосуються розуміння фактичного змісту твору, його головної думки та окремих особливостей мови художнього твору.

  Письмовий твір на задану тему: За письмову роботу (переказ і твір) в журналі виставляють одну оцінку за зміст. Правописні та граматичні помилки виправляють і опрацьовують у ході аналізу письмових робіт.

  Слуховий диктант 56-60 слів

  Перевірку знань з мови та мовних умінь радимо здійснювати під час поточного опитування та виконання завдань тестового характеру: 6 завдань з трьома варіантами відповідей. З них 2 – на перевірку мовних знань( по 1 б.), 4 – на перевірку мовних умінь ( по 2 б.).

  З української мови та читання в школах з навчанням російською мовою (  ІІ семестр) проводиться ДПА

МАТЕМАТИКА

Контрольна робота ( 4 ) - тривалістю до 35 хв, 18 математичних операцій

Окремим видом тематичного контролю може бути перевірка навичок усних обчислень у межах програмових вимог. Перевірку доцільно здійснювати один раз за семестр у письмовій формі (математичний диктант, робота на картках тощо). Обсяг роботи має містити не більше 12 математичних операцій.

 • *(Тема уроку згідно з календарним планом].  Контрольна  робота:  усні обчислення ( матем.диктант)

 

 •  

Письмова перевірка здійснюється шляхом виконання завдань різного характеру. Письмові завдання мають бути невеликими за обсягом, а відповіді на них – стислими. Тому вважається за доцільне запроваджувати короткочасні письмові самостійні роботи (15-20 хв) Наприкінці вивчення програмової теми (кількох невеликих за обсягом тем) рекомендуємо проводити контрольну роботу, яка складається із завдань різного рівня складності. Систематичне ведення фенологічних спостережень і навчальну проектну діяльність рекомендуємо оцінювати вербально.

Я У СВІТІ

Тематична перевірка  здійснюється після  засвоєння учнями змістових ліній (розділів) на основі поточного оцінювання. Вона вимагає від учнів максимальної самостійності і здійснюється переважно у письмовій формі  (виконання тестових і текстових завдань).

ДПА

Окремий наказ в лютому, творча група в місті, сайт ІМЦ.

Організація повторення матеріалу!

Складено на підставі наказу МОН № 192 від 20.02.15 року "Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році".

Завдання для підсумкових контрольних робіт розробляються вчителем початкових класів, погоджуються педагогічною радою та затверджуються керівником навчального закладу.

Зміст підсумкової контрольної роботи для атестації з української мови (мови навчання) може формуватись з тексту для диктанту або списування (з пропущеними орфограмами) для виявлення правописних умінь і завдань до тексту: творчого на побудову зв’язного висловлювання для перевірки мовленнєвих умінь та завдань для перевірки мовних знань.

Визначенню рівня навчальних досягнень з української мови (мови навчання) підлягають мовні знання з усіх розділів початкового курсу української мови (мови навчання): мовленнєві (вміння будувати зв’язний текст, використовувати засоби виразності мови, висловлювати власну думку) і правописні уміння учнів.

Зміст підсумкової контрольної роботи для атестації з читання може формуватись з тексту для читання мовчки для перевірки сформованості навичок читання, завдань до тексту для перевірки розуміння змісту прочитаного, уміння працювати з текстом і творчого на побудову висловлювання власної думки до змісту прочитаного. Визначенню рівня навчальних досягнень учнів з читання підлягають сформованість навичок читання і розуміння змісту прочитаного тексту.

Підсумковому визначенню рівня навчальних досягнень з математики підлягають сформованість знань і умінь відповідно до таких змістових компонентів навчального матеріалу: натуральні числа, арифметичні дії з натуральними числами; задачі; числові вирази; частини; величини; геометричні фігури; вимірювання величин.

Зміст атестації у формі підсумкової контрольної роботи рекомендується формувати з таких завдань: складеної задачі на 3 дії; виразу з багатоцифровими числами на визначення порядку дій (з дужками); на порівняння і перетворення величин; знаходження частини від числа; застосування геометричного матеріалу.
 

http://osvita.ua/school/certification/textbook/39949/

 

Категорія: Творча група-для вчителів | Додав: Ann Заклад:|Автор:Дрябіна Г.М. E W
Переглядів: 1560 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0

Схожі матеріали

Всього коментарів: 0


Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]